Polityka Cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies w celu wzbogacenia swojej funkcjonalno?ci. Nie zbiera on ?adnych dodatkowych informacji z wyj?tkiem adresów IP wykorzystywanych logach serwerach.
 2. Pliki cookies zwane popularnie ciasteczkami to pliki tekstowe, które s? przechowywane na urz?dzeniu z którego u?ytkownik ??czy si? z danym serwisem. Pliki Cookies zawieraj? nazw? strony z której pochodz? oraz czas przechowywania na urz?dzeniu oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 3. Pliki cookies mog? by? wykorzystywane w celu:
  1. a) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. b) tworzenia statystyk
  3. c) utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu
 4. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne”? (session cookies) oraz ?sta?e” (persistent cookies).
 5. W ramach Serwisu mog? by? stosowane nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
  1. a) ?niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   b) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   c) ?wydajno?ciowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   d) ?funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce ?zapami?tanie” wybranych przez U?ytkownika ustawień i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
   e) ?reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Wi?cej informacji na temat plików cookies znajduje si? w sekcji ?Pomoc” w menu przegl?darki internetowej.
 10. Korzystaj?c z serwisu uznajesz, ?e akceptujesz umieszczanie plików cookies na swoim urz?dzeniu.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na ich stosowanie.

Dowiedz si? wi?cej
MENU
三星福彩 宁远县| 修武县| 德州市| 七台河市| 正定县| 望谟县| 黑山县| 邵阳县| 玛纳斯县| 南澳县| 赫章县| 伽师县| 沈阳市| 邵武市| 扶沟县| 周口市| 正阳县| 西峡县| 赣榆县| 固阳县| 延庆县| 延川县| 郧西县| 吴桥县| 象州县| 苏州市| 长武县| 南靖县| 长武县| 奈曼旗| 濉溪县| 乡城县| 原平市| 德化县| 鄢陵县| 咸丰县| 武功县| 阳东县| 邵阳市| 建德市| 沧州市|