Ochrona Danych Osobowych

Cronimet PL Sp. z o.o.??dzia?aj?c w obszarze zgodno?ci prawnej i doceniaj?c znaczenie danych osobowych osób wspó?pracuj?cych zapewnia nale?yt? staranno?? w tym zakresie. W zwi?zku z tym, chcemy przedstawi? Państwu najwa?niejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonuj?ce w Spó?ce.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporz?dzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporz?dzenie lub RODO informujemy, i? Administratorem Państwa danych osobowych jest?Cronimet PL Sp. z o.o.?z siedzib? przy ulicy K?opot 10A 88-100 Inowroc?aw.

Cronimet PL Sp. z o.o.?przed rozpocz?ciem czynno?ci przetwarzania danych osobowych ka?dorazowo identyfikuje cel, podstaw? prawn? do ich przetwarzania oraz okre?la okres retencji danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane s?:

 • ze wzgl?du na realizacj? umowy, która wi??e Państwa z Administratorem, lub dzia?ania niezb?dne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze wzgl?du na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezb?dne do celów wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stron? trzeci?(Art. 6 ust. 1 lit. f),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Ka?dorazowo dok?adamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowi?zku informacyjnego.

Je?eli maj? Państwo pytania lub w?tpliwo?ci w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.?Z przyjemno?ci? udzielimy szczegó?owych informacji.

Infomrujemy, ?e Inspektorem Ochrony Danych w Cronimet PL Sp. z o. o. jest Pan?Micha??Paw?owski; kontakt poprzez adres e-mail:?iod@cronimet.pl.

KTO MO?E ZWRóCI? SI? DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

W?Cronimet PL Sp. z o.o.?powo?ano Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 37 RODO.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochron? praw i wolno?ci osób, których dane osobowe s? przetwarzane przez?Cronimet PL Sp. z o.o.?Osoby te mog? wi?c zwróci? si? do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach zwi?zanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te s? przetwarzane przez Administratora.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SI? INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawid?owo?? przetwarzania danych osobowych w?Cronimet PL Sp. z o.o.?W ramach swoich dzia?ań jest równie? punktem kontaktowym dla wszelkich zg?oszeń zwi?zanych z ewentualnymi nieprawid?owo?ciami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mog? si? wi?c Państwo zwróci? je?eli w Państwa opinii dosz?o do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest równie? podmiotem, do którego nale?y adresowa? ??dania o realizacj? przys?uguj?cych Państwu praw.

Prawa te dotycz? w szczególno?ci:

 • Prawa dost?pu do danych osobowych,
 • Prawa do ich sprostowania,
 • Prawa do usuni?cia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • Prawa do zawiadamiania o wyst?pieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PA?STWA WNIOSKU?

Wniosek mo?e by? z?o?ony za po?rednictwem skrzynki e-mali, drog? pocztow?, lub bezpo?rednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy si? niezw?ocznie. W zwi?zku z tym konieczne jest podanie danych kontaktowych na jakie chcieliby?cie Państwo otrzyma? odpowied?. Je?eli realizacja wniosku b?dzie trwa?a d?u?ej ni? miesi?c o przed?u?eniu terminu udzielenia odpowiedzi zostan? Państwo poinformowani odr?bnym pismem/wiadomo?ci?. Takie przed?u?enie jest mo?liwe z uwagi na z?o?ono?? ??dania lub liczb? z?o?onych wniosków.

Je?eli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczn? identyfikacj? lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa pro?b? o jego uzupe?nienie w terminie jednego miesi?ca od wp?ywu wniosku.

Je?eli wniosek zostanie z?o?ony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja b?dzie prowadzona równie? w tej formie je?eli oka?e si? to mo?liwe i nie zostanie wskazana inna forma. Pragniemy zaznaczy?, ?e ta forma minimalizuje równie? negatywny wp?yw na ?rodowisko naturalne..

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od op?at. Je?eli jednak ??danie jest nieuzasadnione lub cz?sto powtarzane, Administrator mo?e na?o?y? uzasadnion? op?at?, uwzgl?dniaj?c? rozs?dne koszty administracyjne zwi?zane z rozpoznaniem wniosku, komunikacj? lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówi? rozpoznania wniosku.

JAK SKONTAKTOWA? SI? Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Z Inspektorem Ochrony Danych mo?na skontaktowa? si?:

 • elektronicznie na adres e-mail:?iod@www.qhknfxz.tw,
 • pisemnie na adres:?Cronimet PL Sp. z o.o. K?opot 10A 88-100 Inowroc?aw
 • bezpo?rednio pod wskazanym powy?ej adresem (zalecamy umówienie si? na spotkanie ze wzgl?du na rozsianie oddzia?ów po ca?ej Polsce)

JAKIE PRZETWARZANE S? DANE OSOBOWE?

W poni?szych za??cznika dost?pne s? g?ówne obowi?zki informacyjne dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez nasz? Spó?k?.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na ich stosowanie.

Dowiedz si? wi?cej
MENU
三星福彩 临安市| 绥德县| 惠州市| 黔江区| 海林市| 深州市| 林芝县| 木兰县| 四会市| 巩留县| 寿宁县| 宝兴县| 苗栗市| 十堰市| 吴堡县| 阳朔县| 会泽县| 两当县| 剑河县| 大关县| 公主岭市| 天门市| 康定县| 无为县| 廊坊市| 腾冲县| 龙井市| 廊坊市| 清流县| 宣威市| 乐亭县| 惠东县| 合阳县| 盐山县| 大同市| 嘉祥县| 邯郸市| 武功县| 方城县| 威海市| 肃南|