Ochrona ?rodowiska

Metale wykorzystywane s? przez ludzi we wszystkich dziedzinach ?ycia.

Stal jak ma?o który materia? daje wiele mo?liwo?ci obróbki przy stosunkowo niskich kosztach wytwarzania. Ma wiele? odmian i ka?da z nich znajduje? zastosowanie, zw?aszcza ?e ?atwo poddaje si? takim procesom jak ci?cie, walcowanie, rozci?ganie, prasowanie czy klejenie. Jednak jej najwi?ksz? zalet? – zw?aszcza we wspó?czesnym ?wiecie jest mo?liwo?? wtórnego wykorzystywania.

Ochrona ?rodowiska

Eksperci szacuj?, ?e po 20 latach a? 70% wszystkich produktów stalowych powraca do ponownego obiegu. Tak wysoki odsetek mo?liwy jest tylko? dzi?ki doskonale funkcjonuj?cemu systemowi recyclingu.

Statystyki jednoznacznie wskazuj?, ?e co druga tona stali, która trafia do obiegu pochodzi ze z?omu.

Mi?dzynarodowy rynek surowców pochodz?cych z recyclingu zyskuje na znaczeniu w obliczu topniej?cych zasobów naturalnych. Firmy które s? odpowiedzialne za zbiórk?, skup, magazynowanie, odzysk i dostarczanie surowca do odbiorców odgrywaj? w nim kluczow? rol?.

To dzi?ki nimi zu?yte produkty stalowe z gospodarstw domowych, zdemontowane instalacje produkcyjne, karoserie samochodowe? czy szyny zostaj? poddawane odzyskowi i transportowane do hut w celu ponownego wykorzystania. Wp?yw recyclingu na ochron? ?rodowiska jest wielotorowy.

Dwa najwa?niejsze z nich to zagospodarowanie powsta?ych odpadów i zmniejszenie? ilo?ci zu?ytej energii w procesie produkcji. W przypadku stali jest to o tyle dobre rozwi?zanie, ?e nawet w procesie wielokrotnego przetwarzania nie traci ona swoich w?a?ciwo?ci. Dzi?ki recyclingowi stali mo?na zaoszcz?dzi? nawet do 74% energii potrzebnej do pierwotnej produkcji.

Dzi?ki recyclingowi metali:

  • chronimy i zachowujemy naturalne z?o?a,
  • oszcz?dzamy energi?,
  • chronimy ?rodowisko przed dalsz? eksploatacj?,
  • obni?amy koszty produkcji.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na ich stosowanie.

Dowiedz si? wi?cej
MENU
三星福彩 长岭县| 灵山县| 晋城| 彰武县| 沧州市| 石楼县| 大英县| 丰城市| 同心县| 高唐县| 乌拉特中旗| 格尔木市| 孝感市| 车致| 池州市| 荣昌县| 大厂| 吉林省| 信宜市| 泽库县| 多伦县| 类乌齐县| 台东市| 合作市| 高台县| 内江市| 嵊州市| 长子县| 油尖旺区| 威信县| 辰溪县| 二连浩特市| 峨眉山市| 淮南市| 新竹市| 龙江县| 普定县| 武胜县| 西藏| 砚山县| 赤壁市|