Jako??

Zale?y nam na rozwoju firmy w ka?dym obszarze.

Dlatego podnosimy swoje kwalifikacje a zdobyte umiej?tno?ci wykorzystujemy w codziennej dzia?alno?ci, co zosta?o potwierdzone przez certyfikaty ISO.

Jako??

ISO 9001:2008? gwarantuje:

Koncentracj? na kliencie – skupienie si? na aktualnych oraz przysz?ych potrzebach klienta oraz dzia?ania w celu ich zaspokojenia.

Zaanga?owanie pracowników na wszystkich szczeblach, co u?atwia maksymalne wykorzystanie potencja?u.

Podej?cie procesowe, które uwzgl?dnia wszystkie dzia?ania organizacji jako wzajemnie powi?zane i oddzia?uj?ce mi?dzy sob? procesy.

ISO 14001:2004 (ochrona ?rodowiska)

potwierdza dba?o?? firmy o systematyczne zmniejszanie oddzia?ywania na ?rodowisko poprzez zintegrowanie procesu podejmowania decyzji zwi?zanych z ochron? ?rodowiska z systemem zarz?dzania firmy. Dzi?ki temu firma minimalizuje niekorzystny wp?yw na ?rodowisko oraz poprawia konkurencyjno?? i redukuje koszty.

BS OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 jest mi?dzynarodowym odpowiednikiem normy PN-N 18001:2004 – System Zarz?dzania Bezpieczeństwem i Higien? Pracy.

Mi?o nam poinformowa?, ?e zdobyli?my równie? certyfikat potwierdzaj?cy spe?nienie wymogów Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 333/2011 z 31.03.2011, który okre?la kryteria kiedy pewne rodzaje z?omu przestaj? by? odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Ponadto od maja 2012 roku stosujemy Kodeks dobrych praktyk – wprowadzony przez Izb? Gospodarcz? Metali Nie?elaznych i recyklingu. Dbaj?c o jak najlepsz? jako?? naszej pracy, na co dzień wykorzystujemy praktyki AEO (spe?niaj?c wymagania upowa?nionego przedsi?biorcy), co jest usankcjonowane stosownym certyfikatem.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na ich stosowanie.

Dowiedz si? wi?cej
MENU
三星福彩 宁强县| 荥阳市| 东阳市| 胶州市| 阜平县| 新龙县| 颍上县| 临泽县| 乌海市| 梧州市| 大兴区| 濉溪县| 昭平县| 论坛| 沽源县| 和田县| 津南区| 红河县| 瓮安县| 铜川市| 巫山县| 韶山市| 松阳县| 朔州市| 景东| 松滋市| 怀柔区| 庐江县| 四川省| 甘泉县| 通州区| 秦皇岛市| 遵义市| 司法| 阿克陶县| 通许县| 宿迁市| 新乡县| 上栗县| 和硕县| 革吉县|