Cronimet PL

Hurtowy handel z?omem stali nierdzewnej oraz metalami nie?elaznymi, to g?ówny przedmiot naszej dzia?alno?ci. Kupujemy z?om od firm, które skupuj? go od osób fizycznych (czyli od popularnych ?skupów z?omu”), od firm produkcyjnych, w których podczas procesu produkcyjnego powstaj? odpady metalowe, a tak?e od firm, które likwiduj? infrastruktur? (z?om z rozbiórki, zu?yte szyny kolejowe itp.).

Zebrany materia? jest czyszczony, segregowany i wysy?any statkami lub kolej? do hut w Europie i Azji.

Kontakt

Cronimet PL

Cronimet PL, jest cz??ci? mi?dzynarodowej grupy – ?Cronimet Holding, która ma oddzia?y na ca?ym ?wiecie i posiada równie? kopalni? miedzi i molibdenu w Armenii. Z powodzeniem dzia?amy na polskim rynku od 2003 roku.

Nasz wysoki standard obs?ugi oraz jako?? ?wiadczonych us?ug pozwalaj? nam z roku na rok pozyskiwa? coraz wi?cej klientów i osi?ga? czo?ow? pozycj? na rynku. Nasze do?wiadczenie i starania potwierdzaj? zdobyte przez nas certyfikaty ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 w zakresie recyklingu z?omu stali stopowych i metali kolorowych.

Obecnie? Cronimet PL posiada cztery oddzia?y w Polsce – w K?opocie ko?o Inowroc?awia, w Herbach ko?o Cz?stochowy, Mielcu oraz w Szczecinie, gdzie posiadamy nowoczesny terminal prze?adunkowy z w?asnym placem i nabrze?em, który u?atwia prze?adunek z wagonów kolejowych na statki. 3 hektary powierzchni oraz najnowocze?niejszy sprz?t do segregacji i za?adunku z?omu bezpo?rednio na statki u?atwia ekspansj? firmy na mi?dzynarodowe rynki.

Cronimet PL

Inwestycja finansowana z UE

Spó?ka CRONIMET PL zrealizowa?a? projekt inwestycyjny „Budowa instalacji do odzysku odpadów (z?om stalowy, stale stopowe i metale kolorowe) w K?opocie. Projekt ten by? dofinansowany w ramach dzia?ania 4.6 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2007-2013.

Instytucj? Wdra?aj?c? by? Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, a zakończenie Projektu mia?o miejsce na koniec 2012 roku. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynios?a 14.587.070 PLN

Zrealizowali?my równie? projekt inwestycyjny ?Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawieraj?cych Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu”, który by? sfinansowany ze ?rodków Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dzia?ania 3.3 .

?Gospodarowanie odpadami innymi ni? komunalne”. Ca?kowita warto?? kosztów kwalifikowanych Projektu wynios?a 13.051.300 PLN, a jego zakończenie mia?o miejsce na koniec 2014 roku.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na ich stosowanie.

Dowiedz si? wi?cej
MENU
三星福彩 巴林左旗| 崇明县| 芦溪县| 柳州市| 博白县| 江西省| 农安县| 大埔区| 桂林市| 乳源| 三亚市| 嘉鱼县| 龙州县| 阿巴嘎旗| 利辛县| 德钦县| 安庆市| 昭通市| 涞水县| 长岛县| 中江县| 渭南市| 广西| 华坪县| 蒙山县| 潍坊市| 库伦旗| 扎鲁特旗| 策勒县| 华宁县| 河池市| 昌黎县| 云龙县| 胶州市| 普兰县| 额尔古纳市| 金堂县| 饶河县| 汕头市| 麻栗坡县| 岐山县|